ÖLÇÜMLEME METODOLOJİSİ

Ana Sayfa / ÖLÇÜMLEME METODOLOJİSİ


İhtiyacınıza uygun programı tasarlamak için, sizinle yaptığımız ilk görüşmeden itibaren değerlendirme kriterlerini birlikte belirlemeye başlıyoruz. Donald Kirkpatrick’in dört aşamalı eğitim programları değerlendirme ve Jack J. Philips tarafından geliştirilen ROI hesaplama modellerini referans alıyoruz. Son olarak en önemli gösterge olarak, şirketin iş sonuçlarını görüyoruz.

olcumleme

Headline’da uzmanlık alanımıza odaklanarak, iletişim ve sosyal becerileri geliştirme eğitimleri veriyoruz. Bu alanı değerlendirmenin, teknik eğitimlere göre daha zor olduğu bilinir. Ancak  zorluklar büyük ölçüde becerilerin tanımlanmamasından ve  doğru sistemin kurgulanmamasından kaynaklanır.

Sosyal beceri nedir?

Kişilerin toplum içinde, ilişkilerini başarıyla sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları becerilerdir. İletişim, empati, etik gibi konular sosyal beceriler arasına girer.

Sosyal beceriler geliştirilebilir mi?

Evet, sosyal beceriler geliştirilebilir. İnsanlar, kişiliklerine bağlı olmaksızın, diğerleriyle olumlu ilişkiler kurmayı, anlaşmazlığa yol açmadan ve duyguları incitmeden konuşabilmeyi, beden dillerinin farkında olmayı vb. öğrenebilirler. Ancak bunun için kişi, davranışlarının hayat ve ilişkilerinin kalitesini olumsuz olarak etkileyeceğine ikna olmalı ve eğitimlere zorunlu değil, kendi isteğiyle katılmalıdır. Her türlü değişim çaba gerektirir. İletişim ve sosyal becerileri geliştirmekse; belli teknikleri öğrenmenin, örneğin göz kontağı kurmanın, teşekkür etmenin daha ötesidir. Ancak iş dünyasında başarılı olmanın da anahtarıdır. Özellikle yükseldikçe, sadece mesleğinizi iyi bir şekilde icra etmek yeterli olmamakta, iş hayatındaki başarınız, sosyal becerilerinize bağlı olmaktadır.

Sosyal beceri eğitimlerini değerlendirmek neden zordur?

Geliştirilmesine ihtiyaç duyulan becerinin en başta doğru tanımlanmaması, eğitim programının etkisinin değerlendirilmesini zorlaştırır.

Sosyal becerilerin geliştirilmesi belli bir süreç gerektirir. Eğitimin öncesi ve hemen sonrasında yapılan değerlendirme anketleri; davranış değişikliğini ölçmek için yeterli olmaz. Bundan dolayı değerlendirme sürecinin uzun süreli planlanması gerekmektedir.

Sosyal beceri eğitimleri ölçümlenebilir mi?

Evet, uyguladığımız yöntemleri paylaşıyoruz.

Donald Kirkpatrick’in dört aşamalı ”Eğitim Programları Değerlendirme” modelini referans alıyoruz.

1.Aşama; Eğitime Tepki: Katılımcıların eğitim programına gösterdikleri tepkidir. Eğitim süreci kapsamında “müşteri memnuniyeti” ölçümü olarak da düşünülebilir. Program öncesi, sırası ve sonrasında post-it aktiviteleri, tartışma yöntemleriyle tespit edilebilir.

Yöntemler: Anket, eğitim değerleme formu, odak çalışması, eğitim sürecine entegre “post-it” etkinlikleri, ikili-grup-toplu paylaşım etkinlikleri.

Verim almak için: Katılımcılarda paylaşımı ve geri bildirimi teşvik eden iklim oluşturmak, elde etmek istenilen verileri tespit etmek, verileri sayısallaştırmak, anlamlı ve yorumlanabilir standart oluşturmak, belirlenen standartlara karşılık olan tepkileri kıyaslamak, tepki sonuçlarını tablolaştırmak ve açıklamak, ileride düzenlenecek eğitimlerde bu verilerden faydalanmak üzere kullanıma açık tutmak.

2. Aşama; Öğrenmenin Ölçülmesi: Katılımcıların program sonunda tutumlarının değişmesi ve yetkinliklerinin gelişmesi anlamına gelir. Bu aşamada, öğrenmeleri hedeflenen hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışlar olduğuna ve eğitim faaliyetinin bu becerileri ne ölçüde etkilediğine bakılır.

Yöntemler: Eğitimden önce ve sonrasında bilgi ve beceriyi ölçen testler.

Verim almak için: Eğitim içeriğine ve yöntemine göre bilgi-beceriyi değerlendirmek,  görev ve yapısına göre değerlendirmek, örneğin performans değerlendirmede artan ve gelişime açık yetkinlikleri tespit etmek, performans değerlendirmeyi yürüten kişiyi alınan eğitim içeriği hakkında bilgilendirmek.

3. Aşama; Davranışın Ölçülmesi: Eğitim programı sonrasında, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerilerle beraber gelişen davranış değişiklikleri anlamına gelir. Davranış değişikliği zamana ve uygulamaya bağlı olarak gelişen bir süreç olduğu için, eğitimden en az 3 ay sonra uygulanmalıdır.

Yöntem: Katılımcının kendiyle bire-bir görüşme, astına, üstüne, takım arkadaşlarına (360 derece) anket uygulama yoluyla, eğitimde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların günlük yaşantıda kullanılıyor olmasını gözlemlemek.

Verim almak için: Tespit edilecek davranış değişiklik kriterlerini belirlemek ve netleştirmek, performans değerleme sistemiyle uyumlandırmak, katılımcıya şeffaf, yapıcı ve gelişim odaklı geri bildirim vermek.

4. Aşama;  Sonuç: İlk üç aşamada elde edilen verilerin ölçülmesi hedeflenir. Eğitim öncesi ve sonrası veriler, maliyetler, kullanılan kaynaklar, üretilen sonuçlar karşılaştırılır. Gerçekçi sonuçlar için en az üç aylık bir süre verilmelidir.

Yöntem: Fayda-maliyet analizi yapmak, istatistiki metotlarla verileri izlenmek ve kontrol grupları ile karşılaştırma yapmak.

Verim almak için: Katılımcıların bireysel, takım ve departman bazında performans sonuçları incelemek, sayısal olmayan sonuçları sayısallaştıracak ölçütleri saptayarak somutlaştırmak.

Yukarıdaki tüm yöntemler, her eğitim için uygulanmayabilir. Tasarladığımız eğitime uygun olarak, değerlendirme sürecini de iş ortağımızla öneri olarak paylaşıyoruz.

Yatırım Getirisini (ROI) Hesaplamak:

Jack J. Philips tarafından geliştirilen ROI, Kirkpatrick modelinin  5.nci aşaması olarak kabul edilir. Eğitimin gerçek getirisini gösteren, kurum performansına ışık tutan aşamadır. 

            GELİR-GİDER

ROI =  ——————–     X 100

            GİDER

Son olarak en önemli gösterge olarak, şirketin iş sonuçlarını görüyoruz.  İş ortaklarımızın; sürekli gelişen, nitelikli çalışanlarla, rekabette avantaj sağlamaları ve hedeflerine ulaşmaları için çalışıyoruz.

Hazırlayanlar: Arzu Pınar Demirel & Shirli Ender Büyükbay

Görsel: TEGEP Eğitim Verimliliğini Ölçme Rehberi